โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรรัมภา เกิดทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดรุณี แสงวงศ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนงค์นุช เตพเสน
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุ่นไอ สุขมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขัวญจิรา คำเขื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา โค้วเจริญพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาพร มาตย์นอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมณีรัตน์ ปัญญาวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก ธรรมนิยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัสสร วงศ์เลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวดี แสงเทียน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภา ชังเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิระภา ชะโลธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐฐานัน สุวินเกษมวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงค์เลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอพิณญา เหมือนแขยด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนีรชา สิงขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4/1