กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวขัตติยาพร สุทโธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนริศสรา บุญสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอาภา เจริญจิต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Mr. Edrich Smart Perocho
ครูอัตราจ้าง (ต่างประเทศ)

Ms.Loise Alferez Avenido
ครูอัตราจ้าง(ต่างประเทศ)

Miss Frideren Armro
ครูอัตราจ้าง (ต่างประเทศ)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2