โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางขวัญชนก เสมานารถ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวขัตติยาพร สุทโธ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

Mr.Edrich Smart Perocho
ครูอัตราจ้าง (ต่างประเทศ)

Miss Babie Grace Sentones Sustino
ครูอัตราจ้าง(ต่างประเทศ)