กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชนิดา กลั่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1