โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณ แก้วภูมิแห่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอานนท์ โตสิงห์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑามาศ อินตุ้ย
ครูผู้ช่วย