โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรเทพ วัจนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชนิดา กลั่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2