โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอนงค์ หวานอารมภ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวปราณี กลิ่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวณัฐฐินันท์ เจียมกรกต
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3