กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอนุชิต มีศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปราณี กลิ่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1