โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอนงค์ ตันติธัญญพงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวดวงกมล เจริญอนุสรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปราณี กลิ่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายจักรพรรณ์ ปัญญาวราวุธ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิมพ์ชนก สาครสินธุ์
ครูอัตราจ้าง