โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิตติยา ภูงามนิล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวละเมียด ยิ้มประพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรนิตา พืชมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวไทยสุดา สิทธิโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1