โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวารี แวมเขียว
ครู คศ.2

นางพิมลพรรณ ทองจรัส
ครู คศ.1

นางสาวชนัดดา ดวงงา
ครู คศ.1

นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี
ครู คศ.1