กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0852563138
อีเมล์ : songkran_krukk@hotmail.com

นางวารี แซมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0891293913
อีเมล์ : wa2113@yahoo.com

นางพิมลพรรณ ทองจรัส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชลลดา สุขประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวพรนภา บุษดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2