โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวารี แซมเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิมลพรรณ ทองจรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนภาวรรณ ฉลูศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2