โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสายรุ้ง เปลี่ยวจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำเนา กุลแก้ว
ครู คศ.2

นางราตรี วุ่นแม่สอด
ครู คศ.1

นางสาวสายชล มะโนวงค์
ครู คศ.1

นายพีระยศ คณาดี
ครู คศ.1

นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
ครู คศ.1

นางสาวภาวิณี อุบล
ครู คศ.1