โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสายรุ้ง เปลี่ยวจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสำเนา กุลแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางราตรี วุ่นแม่สอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสายชล มะโนวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายพีระยศ คณาดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภาวิณี อุบล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3