ปฐมวัย

นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวิลาสินี สุขสมัย
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวเปมิกา เปลี่ยนศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปิยะนุช อินทร์นวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2