โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี
ครู คศ.1

นางปัทมวรรณ ว่องวิจิตรศิลป์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนทรา เรืองนิคม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรอินทุ์ ชุมนุมชาติ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธันยพร เมืองสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภลักษ์ มณีวงษ์
ครูอัตราจ้าง