โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุรีพร จิตต์เอื้อ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางเสาร์แก้ว จีนบุญมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริพร วิริยะวิชาชาญ
ครู คศ.2

นางปัทมวรรณ ว่องวิจิตรศิลป์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุนทรา เรืองนิคม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอรอินทุ์ ชุมนุมชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3