คณะผู้บริหาร

นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมุกดา ธนไมตรีจิตต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา