โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางกัญญา แสงเจริญโรจน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววรรณชนก มั่นแน่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา