โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องมาตการการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2563,11:32   อ่าน 380 ครั้ง