โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกีบ COVID-19
สำนักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรีเขต 1 ได้รับแจ้งจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า จะเผยแพร่ องค์ความรู้และการรณรงค์ เกี่ยวกับ COVID-19 ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการสร้างการรับรู้ การสนับสนุน เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 ให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้โรงเรียน ในสังกัด เข้าร่วมชมรายการ พุธเช้าข่าวสพฐ ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น ถึง 9.00 น โดยพร้อมเพียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
 นางอรวรรณ แสงสุวรรณ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,10:52   อ่าน 210 ครั้ง