โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 87
อาเซียนฉับบย่อ 89
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 87
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 104
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 86
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 90
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 100
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 99
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 73
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 64
ใบงานอาเซียน 60
ใบงานสำหรับประถมฯ 73
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 73
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 77
ASEAN game 71
ความเป็นมาอาเซียน 60
เกมจับคู่ 62
เพลงสันทนาการ 80
แผนอาเซียน 40 82
แผนอาเซียน 39 59
แผนอาเซียน 38 76
แผนอาเซียน 37 68
แผนอาเซียน 36 62
แผนอาเซียน 35 80
แผนอาเซียน 34 105
แผนอาเซียน 33 96
แผนอาเซียน 32 97
แผนอาเซียน 31 88
แผนอาเซียน 30 79
แผนอาเซียน 29 90
แผนอาเซียน 29 95
แผนอาเซียน 28 82
แผนอาเซียน 27 85
แผนอาเซียน 26 71
แผนอาเซียน 25 70
แผนอาเซียน 24 69
แผนอาเซียน 23 56
แผนอาเซียน 22 69
แผนอาเซียน 21 72
แผนอาเซียน 20 67
แผนอาเซียน 19 58
แผนอาเซียน 18 71
แผนอาเซียน 17 78
แผนอาเซียน 16 67
แผนอาเซียน 15 64
แผนอาเซียน 13 60
แผนอาเซียน 14 71
แผนอาเซียน 12 59
แผนอาเซียน 11 57
แผนอาเซียน 10 66
แผนอาเซียน 8-9 79
แผนอาเซียน 7 57
แผนอาเซียน 6 51
แผนอาเซียน 5 73
แผนอาเซียน 3 86
แผนอาเซียน 2 90
แผนอาเซียน 1 89
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 76
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 81
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 75
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 84
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 113
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 77
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 49
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 55
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 43
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 45
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 58
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 91
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 54
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 44
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 76
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 60
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 53
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 44
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 65