โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 128
อาเซียนฉับบย่อ 125
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 130
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 141
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 133
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 135
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 141
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 142
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 119
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 111
ใบงานอาเซียน 102
ใบงานสำหรับประถมฯ 114
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 111
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 116
ASEAN game 109
ความเป็นมาอาเซียน 101
เกมจับคู่ 103
เพลงสันทนาการ 120
แผนอาเซียน 40 123
แผนอาเซียน 39 102
แผนอาเซียน 38 120
แผนอาเซียน 37 113
แผนอาเซียน 36 102
แผนอาเซียน 35 121
แผนอาเซียน 34 147
แผนอาเซียน 33 132
แผนอาเซียน 32 141
แผนอาเซียน 31 130
แผนอาเซียน 30 117
แผนอาเซียน 29 135
แผนอาเซียน 29 142
แผนอาเซียน 28 127
แผนอาเซียน 27 128
แผนอาเซียน 26 111
แผนอาเซียน 25 110
แผนอาเซียน 24 111
แผนอาเซียน 23 96
แผนอาเซียน 22 114
แผนอาเซียน 21 114
แผนอาเซียน 20 107
แผนอาเซียน 19 98
แผนอาเซียน 18 113
แผนอาเซียน 17 122
แผนอาเซียน 16 113
แผนอาเซียน 15 100
แผนอาเซียน 13 101
แผนอาเซียน 14 113
แผนอาเซียน 12 103
แผนอาเซียน 11 96
แผนอาเซียน 10 103
แผนอาเซียน 8-9 115
แผนอาเซียน 7 80
แผนอาเซียน 6 75
แผนอาเซียน 5 95
แผนอาเซียน 3 109
แผนอาเซียน 2 114
แผนอาเซียน 1 113
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 101
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 109
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 100
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 123
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 146
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 107
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 73
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 78
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 67
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 71
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 118
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 204
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 78
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 69
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 99
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 90
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 77
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 71
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 92