โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 105
อาเซียนฉับบย่อ 106
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 105
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 121
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 108
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 109
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 117
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 115
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 93
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 83
ใบงานอาเซียน 77
ใบงานสำหรับประถมฯ 90
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 89
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 93
ASEAN game 87
ความเป็นมาอาเซียน 78
เกมจับคู่ 80
เพลงสันทนาการ 96
แผนอาเซียน 40 99
แผนอาเซียน 39 77
แผนอาเซียน 38 94
แผนอาเซียน 37 85
แผนอาเซียน 36 78
แผนอาเซียน 35 98
แผนอาเซียน 34 123
แผนอาเซียน 33 111
แผนอาเซียน 32 114
แผนอาเซียน 31 106
แผนอาเซียน 30 96
แผนอาเซียน 29 107
แผนอาเซียน 29 115
แผนอาเซียน 28 100
แผนอาเซียน 27 103
แผนอาเซียน 26 87
แผนอาเซียน 25 88
แผนอาเซียน 24 88
แผนอาเซียน 23 73
แผนอาเซียน 22 88
แผนอาเซียน 21 91
แผนอาเซียน 20 83
แผนอาเซียน 19 75
แผนอาเซียน 18 88
แผนอาเซียน 17 96
แผนอาเซียน 16 86
แผนอาเซียน 15 81
แผนอาเซียน 13 78
แผนอาเซียน 14 90
แผนอาเซียน 12 78
แผนอาเซียน 11 74
แผนอาเซียน 10 83
แผนอาเซียน 8-9 96
แผนอาเซียน 7 71
แผนอาเซียน 6 65
แผนอาเซียน 5 87
แผนอาเซียน 3 100
แผนอาเซียน 2 104
แผนอาเซียน 1 103
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 90
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 95
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 89
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 99
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 127
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 91
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 63
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 69
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 57
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 59
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 74
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 115
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 69
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 58
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 90
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 76
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 67
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 58
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 80