โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 118
อาเซียนฉับบย่อ 116
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 119
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 131
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 123
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 125
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 131
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 130
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 108
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 100
ใบงานอาเซียน 91
ใบงานสำหรับประถมฯ 102
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 100
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 106
ASEAN game 100
ความเป็นมาอาเซียน 91
เกมจับคู่ 95
เพลงสันทนาการ 111
แผนอาเซียน 40 112
แผนอาเซียน 39 91
แผนอาเซียน 38 111
แผนอาเซียน 37 100
แผนอาเซียน 36 91
แผนอาเซียน 35 113
แผนอาเซียน 34 137
แผนอาเซียน 33 122
แผนอาเซียน 32 130
แผนอาเซียน 31 119
แผนอาเซียน 30 109
แผนอาเซียน 29 122
แผนอาเซียน 29 130
แผนอาเซียน 28 114
แผนอาเซียน 27 117
แผนอาเซียน 26 102
แผนอาเซียน 25 101
แผนอาเซียน 24 102
แผนอาเซียน 23 88
แผนอาเซียน 22 105
แผนอาเซียน 21 105
แผนอาเซียน 20 99
แผนอาเซียน 19 88
แผนอาเซียน 18 105
แผนอาเซียน 17 110
แผนอาเซียน 16 100
แผนอาเซียน 15 92
แผนอาเซียน 13 92
แผนอาเซียน 14 105
แผนอาเซียน 12 93
แผนอาเซียน 11 87
แผนอาเซียน 10 96
แผนอาเซียน 8-9 109
แผนอาเซียน 7 75
แผนอาเซียน 6 70
แผนอาเซียน 5 91
แผนอาเซียน 3 105
แผนอาเซียน 2 109
แผนอาเซียน 1 109
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 97
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 101
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 94
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 108
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 135
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 99
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 69
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 74
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 62
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 64
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 110
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 180
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 73
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 63
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 94
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 82
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 73
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 65
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 87