โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนอาเซียน 1 28
แผนอาเซียน 2 30
แผนอาเซียน 3 24
แผนอาเซียน 5 25
แผนอาเซียน 6 19
แผนอาเซียน 7 27
แผนอาเซียน 8-9 26
แผนอาเซียน 10 20
แผนอาเซียน 11 22
แผนอาเซียน 12 20
แผนอาเซียน 14 19
แผนอาเซียน 13 22
แผนอาเซียน 15 21
แผนอาเซียน 16 20
แผนอาเซียน 17 31
แผนอาเซียน 18 23
แผนอาเซียน 19 21
แผนอาเซียน 20 24
แผนอาเซียน 21 24
แผนอาเซียน 22 21
แผนอาเซียน 23 18
แผนอาเซียน 24 22
แผนอาเซียน 25 24
แผนอาเซียน 26 27
แผนอาเซียน 27 24
แผนอาเซียน 28 26
แผนอาเซียน 29 25
แผนอาเซียน 29 24
แผนอาเซียน 30 22
แผนอาเซียน 31 20
แผนอาเซียน 32 26
แผนอาเซียน 33 38
แผนอาเซียน 34 33
แผนอาเซียน 35 26
แผนอาเซียน 36 21
แผนอาเซียน 37 28
แผนอาเซียน 38 26
แผนอาเซียน 39 21
แผนอาเซียน 40 23
เพลงสันทนาการ 27
เกมจับคู่ 24
ความเป็นมาอาเซียน 22
ASEAN game 25
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 24
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 30
ใบงานสำหรับประถมฯ 22
ใบงานอาเซียน 23
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 27
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 25
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 27
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 27
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 29
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 24
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 29
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 24
อาเซียนฉับบย่อ 26
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 29
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 16
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 14
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 13
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 15
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 11
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 10
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 10
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 7
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 13
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 12
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 17
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 11
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 10
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 13
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 15
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 12