โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 107
อาเซียนฉับบย่อ 108
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 108
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 124
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 112
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 114
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 120
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 118
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 98
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 88
ใบงานอาเซียน 80
ใบงานสำหรับประถมฯ 92
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 92
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 97
ASEAN game 90
ความเป็นมาอาเซียน 82
เกมจับคู่ 82
เพลงสันทนาการ 102
แผนอาเซียน 40 102
แผนอาเซียน 39 83
แผนอาเซียน 38 98
แผนอาเซียน 37 90
แผนอาเซียน 36 81
แผนอาเซียน 35 102
แผนอาเซียน 34 128
แผนอาเซียน 33 113
แผนอาเซียน 32 120
แผนอาเซียน 31 109
แผนอาเซียน 30 99
แผนอาเซียน 29 112
แผนอาเซียน 29 119
แผนอาเซียน 28 105
แผนอาเซียน 27 107
แผนอาเซียน 26 92
แผนอาเซียน 25 91
แผนอาเซียน 24 93
แผนอาเซียน 23 76
แผนอาเซียน 22 95
แผนอาเซียน 21 97
แผนอาเซียน 20 88
แผนอาเซียน 19 79
แผนอาเซียน 18 94
แผนอาเซียน 17 100
แผนอาเซียน 16 92
แผนอาเซียน 15 85
แผนอาเซียน 13 84
แผนอาเซียน 14 94
แผนอาเซียน 12 82
แผนอาเซียน 11 77
แผนอาเซียน 10 87
แผนอาเซียน 8-9 100
แผนอาเซียน 7 72
แผนอาเซียน 6 67
แผนอาเซียน 5 88
แผนอาเซียน 3 101
แผนอาเซียน 2 106
แผนอาเซียน 1 104
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 92
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 97
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 91
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 101
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 129
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 93
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 64
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 70
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 58
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 60
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 79
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 122
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 70
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 60
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 91
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 77
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 68
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 60
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 81