โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 37548
อาเซียนฉับบย่อ 37545
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 37543
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 37558
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 37550
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 37550
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 37554
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 37561
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 37532
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 37526
ใบงานอาเซียน 37520
ใบงานสำหรับประถมฯ 37527
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 37527
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 37531
ASEAN game 37525
ความเป็นมาอาเซียน 37516
เกมจับคู่ 37518
เพลงสันทนาการ 37533
แผนอาเซียน 40 37539
แผนอาเซียน 39 37521
แผนอาเซียน 38 37537
แผนอาเซียน 37 37529
แผนอาเซียน 36 37517
แผนอาเซียน 35 37532
แผนอาเซียน 34 37571
แผนอาเซียน 33 37546
แผนอาเซียน 32 37558
แผนอาเซียน 31 37551
แผนอาเซียน 30 37531
แผนอาเซียน 29 37552
แผนอาเซียน 29 37556
แผนอาเซียน 28 37539
แผนอาเซียน 27 37544
แผนอาเซียน 26 37528
แผนอาเซียน 25 37527
แผนอาเซียน 24 37525
แผนอาเซียน 23 37509
แผนอาเซียน 22 37531
แผนอาเซียน 21 37528
แผนอาเซียน 20 37520
แผนอาเซียน 19 37512
แผนอาเซียน 18 37532
แผนอาเซียน 17 37539
แผนอาเซียน 16 37527
แผนอาเซียน 15 37511
แผนอาเซียน 13 37516
แผนอาเซียน 14 37528
แผนอาเซียน 12 37517
แผนอาเซียน 11 37510
แผนอาเซียน 10 37518
แผนอาเซียน 8-9 37526
แผนอาเซียน 7 37480
แผนอาเซียน 6 37478
แผนอาเซียน 5 37502
แผนอาเซียน 3 37508
แผนอาเซียน 2 37513
แผนอาเซียน 1 37514
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 37502
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 37516
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 37505
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 37562
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 37629
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 37508
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 37477
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 37483
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 37464
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 37470
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 37697
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 37748
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 37479
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 37469
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 37500
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 37500
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 37478
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 37475
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 37493