ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 48513
อาเซียนฉับบย่อ 48398
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 48221
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 48611
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 48300
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 48544
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 48392
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 48479
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 48520
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 48230
ใบงานอาเซียน 48214
ใบงานสำหรับประถมฯ 48581
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 48443
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 48426
ASEAN game 48329
ความเป็นมาอาเซียน 48375
เกมจับคู่ 48217
เพลงสันทนาการ 48279
แผนอาเซียน 40 48562
แผนอาเซียน 39 48606
แผนอาเซียน 38 48340
แผนอาเซียน 37 48403
แผนอาเซียน 36 48428
แผนอาเซียน 35 48514
แผนอาเซียน 34 48212
แผนอาเซียน 33 48292
แผนอาเซียน 32 48515
แผนอาเซียน 31 48303
แผนอาเซียน 30 48390
แผนอาเซียน 29 48266
แผนอาเซียน 29 48223
แผนอาเซียน 28 48472
แผนอาเซียน 27 48454
แผนอาเซียน 26 48242
แผนอาเซียน 25 48485
แผนอาเซียน 24 48357
แผนอาเซียน 23 48363
แผนอาเซียน 22 48596
แผนอาเซียน 21 48347
แผนอาเซียน 20 48264
แผนอาเซียน 19 48571
แผนอาเซียน 18 48509
แผนอาเซียน 17 48372
แผนอาเซียน 16 48381
แผนอาเซียน 15 48569
แผนอาเซียน 13 48313
แผนอาเซียน 14 48215
แผนอาเซียน 12 48320
แผนอาเซียน 11 48267
แผนอาเซียน 10 48172
แผนอาเซียน 8-9 48241
แผนอาเซียน 7 48448
แผนอาเซียน 6 48532
แผนอาเซียน 5 48309
แผนอาเซียน 3 48387
แผนอาเซียน 2 48368
แผนอาเซียน 1 48238
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 48589
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 48365
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48271
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 48160
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 48834
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 48549
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 48356
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 48585
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 48435
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 48614
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 48882
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 48333
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 48539
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 48455
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 48528
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 48222
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 48340
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48505
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 48263
อื่นๆ
>ตารางสอน , ตารางเรียน ปีการศึกษา 2565 31