ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หนังสืออาเซียนเล่มเล็ก 48506
อาเซียนฉับบย่อ 48376
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 48199
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 48589
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 48294
รัฐบรูไนดารุสซาลาม 48538
ความเชื่อมในโยงในอาเซียน 48386
ใบความรู้ เครื่องดนตรีในกลุ่มอาเซียน 48473
ภาษาอาเซียน น่ารู้ 48514
แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 48224
ใบงานอาเซียน 48208
ใบงานสำหรับประถมฯ 48575
ดอกไม้และชุดประจำชาติอาเซียน 48421
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอาเซียน 48420
ASEAN game 48307
ความเป็นมาอาเซียน 48353
เกมจับคู่ 48211
เพลงสันทนาการ 48257
แผนอาเซียน 40 48556
แผนอาเซียน 39 48600
แผนอาเซียน 38 48334
แผนอาเซียน 37 48381
แผนอาเซียน 36 48406
แผนอาเซียน 35 48508
แผนอาเซียน 34 48206
แผนอาเซียน 33 48286
แผนอาเซียน 32 48509
แผนอาเซียน 31 48281
แผนอาเซียน 30 48384
แผนอาเซียน 29 48244
แผนอาเซียน 29 48217
แผนอาเซียน 28 48450
แผนอาเซียน 27 48432
แผนอาเซียน 26 48236
แผนอาเซียน 25 48479
แผนอาเซียน 24 48351
แผนอาเซียน 23 48357
แผนอาเซียน 22 48590
แผนอาเซียน 21 48325
แผนอาเซียน 20 48258
แผนอาเซียน 19 48565
แผนอาเซียน 18 48503
แผนอาเซียน 17 48366
แผนอาเซียน 16 48375
แผนอาเซียน 15 48563
แผนอาเซียน 13 48291
แผนอาเซียน 14 48209
แผนอาเซียน 12 48298
แผนอาเซียน 11 48245
แผนอาเซียน 10 48166
แผนอาเซียน 8-9 48219
แผนอาเซียน 7 48426
แผนอาเซียน 6 48526
แผนอาเซียน 5 48287
แผนอาเซียน 3 48381
แผนอาเซียน 2 48362
แผนอาเซียน 1 48232
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.05 KB 48583
สมบัติของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.63 KB 48359
ประโยชน์ของดิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.62 KB 48265
ส่วนประกอบของดอกไม้ ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.68 KB 48154
ใบกิจกรรม เรื่อง การจำแนกพืชประเภทของพืชดอก ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.59 KB 48828
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.73 KB 48542
อ่านจับใจความสำคัญ (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.49 KB 48333
ข่าวแพทย์เตือนระวังโรคมือเท้าปาก (สื่อมวลชนศึกษา) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 48562
ผันเสียงอักษรกลาง ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.42 KB 48429
แยกพยัญชนะ ตัวสะกด ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.57 KB 48592
จำแนกคำในประโยค ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.57 KB 48876
คำที่ประสมด้วยสระ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.6 KB 48327
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ยาสามัญประจำบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.33 KB 48533
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.49 KB 48449
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
animals ป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.78 KB 48522
Amazing animals ป.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 206.25 KB 48199
verb Worksheet 29 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.99 KB 48334
verb Worksheet 28 ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48499
ปฐมวัย
การอ่านการเขียนตัวเลข อ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.75 KB 48257
อื่นๆ
>ตารางสอน , ตารางเรียน ปีการศึกษา 2565 7