คำขวัญโรงเรียน
คำขัวญโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
 
    ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น