โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญโรงเรียน
คำขัวญโรงเรียน
คำขวัญของโรงเรียน
 
    ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น