ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 - ประถมศึกษำปีที่ 6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ข้อมูล 20 สิงหาคม 2563

 
ชั้น
ห้อง นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 2 1 12 12 24
2 12 11 23
รวม 24 23 47
อนุบาล 3 1 13 14 27
2 14 12 26
รวม 27 26 53
รวมอนุบาล 51 49 100
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 14 13 27
2 15 12 27
       
รวม 29 25 54
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 6 18 24
2 12 10 22
3 19 5 24
รวม 37 33 70
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 17 24
2 15 12 27
3 18 8 26
รวม 40 37 77
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10 17 27
2 17 12 29
3 17 12 29
รวม 44 41 85
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 16 14 30
2 16 14 30
3 20 10 30
รวม 52 38 90
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 9 18 27
2 16 11 27
3 18 9 27
รวม 43 38 81
รวมประถมศึกษา 245 212 457
รวมทั้งหมด 296 261 557