โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 - ประถมศึกษำปีที่ 6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562

 
ชั้น
ห้อง นักเรียนชำย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 2 1 13 13 26
2 13 12 25
รวม 26 25 51
อนุบาล 3 1 12 12 24
2 11 13 24
รวม 23 25 48
รวมอนุบาล 49 50 99
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 10 23
2 10 12 22
3 10 12 22
รวม 33 34 67
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 7 18 25
2 14 12 26
3 20 7 27
รวม 41 37 78
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 12 17 29
2 16 12 28
3 15 13 28
รวม 43 42 85
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 15 15 30
2 14 12 26
3 17 9 26
รวม 46 36 82
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 9 20 29
2 16 10 26
3 15 9 24
รวม 40 39 79
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 8 23 31
2 12 15 27
3 17 9 26
รวม 37 47 84
รวมประถมศึกษา 240 235 475
รวมทั้งหมด 289 285 574