โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 พันธกิจ

      1.  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      2.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะวิชาการ  ทักษะชีวิต  ทักษะวิชาชีพ  คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
      3.  สร้างโอกาส  ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
      4.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  ตาม “ศาสตร์พระราชา” Active Learning + Professional Learning Community (PLC)  สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.
      5.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  โดยน้อมเกล้านำ “ศาสตร์พระราชา”  ของในหลวงรัชกาลที่ 9 “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  เป็นหลักคิดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
      6.  สร้างวัฒนธรรมในการพัฒนาวิชาชีพครูใหม่โดยใช้ Professional Learning Community (PLC)  อย่างเป็นพลวัตและรูปธรรม
      7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
      8.  พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะที่  1  พ.ศ.2561 - 2563
   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
      ระยะที่  2  พ.ศ.2563 - 2564
            1.  ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานภายในปี พ.ศ. 2564
             2.  ยกระดับเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย  ภายในปี พ.ศ.2564

 

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 1. สร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม (3) มีงานทำ มีอาชีพ (4) เป็นพลเมืองดี 
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นก้าวทันความเปลี่ยนแปลงโดยน้อมเกล้านำ “ศาสตร์พระราชา”  มาเป็นหลักลงสู่การปฏิบัติด้วยความ “เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา”  อย่างเป็นรูปธรรม
 3. ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในการสร้างผู้เรียนให้เป็น  “คนคิดดี  คิดเป็น  + ทำดีทำเป็น”  มีจิตอาสาสอดคล้องกับคุณภาพ  3R8C  ในศตวรรษที่ 21
 4. ครูนำ “ศาสตร์พระราชา”  Active Learning + PLC  สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0
 5. ครูมีวัฒนธรรมในการพัฒนาพัฒนาวิชาชีพครูใหม่โดยใช้ Professional Learning Community (PLC)  อย่างเป็นพลวัตและรูปธรรม
 6. ผู้บริหารน้อมเกล้านำศาสตร์พระราชา (หลักการขับเคลื่อนสู่คุณภาพ)
 1. เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา
 2. ระเบิดจากข้างใน
 3. รู้รักสามัคคี
 4. ช่วยเหลือเกื้อกูล
 1. ผู้บริหารมีรูปแบบการนิเทศติดตามทุกมิติคุณภาพที่ตรงประเด็นทันท่วงทีทันเวลา(Real time)