พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 พันธกิจ

 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
 2. สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
 3. พัฒนาระบบบริหารโดยทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 4. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ระยะที่  1  พ.ศ.2561 - 2563
   1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
      ระยะที่  2  พ.ศ.2563 - 2564
            1.  ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานภายในปี พ.ศ. 2564
             2.  ยกระดับเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย  ภายในปี พ.ศ.2564

 

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

 
 1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะวิชาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 4. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 6. มีหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาใช้เป็นแนวทาวในการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่มีคุณภาพ
 7. นักเรียนร้อยละ ๘๐  เป็นนำในการใช้และผลิตสื่อมวลชนศึกษา
 8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนทุกคนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมจริยธรรม
 9. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านสื่อมวลชนศึกษา
 10. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ