โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

ภายในปี 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ   น้อมนำศาสตร์พระราชา Active Learning + PLC  สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0

 

 

ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา     จรณ     ปญฺญา     ปทีโป
ผู้มีวิชา   พร้อมด้วยปัญญา   เปรียบดวงประทีป