วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยความรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี

 

 

ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา     จรณ     ปญฺญา     ปทีโป
ผู้มีวิชา   พร้อมด้วยปัญญา   เปรียบดวงประทีป