สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน        :    เขียว – ขาว

ความหมายของสีประจำโรงเรียน

สีเขียว  หมายถึง   ความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ สู่พลเมืองดีของชาติ

สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณภาพ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :     ต้นนนทรี  หมายถึง  ความมุ่งมั่นอดทน