โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน        :    เขียว – ขาว

ความหมายของสีประจำโรงเรียน

สีเขียว  หมายถึง   ความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้ ความสามารถ สู่พลเมืองดีของชาติ

สีขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์ ปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณภาพ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :     ต้นนนทรี  หมายถึง  ความมุ่งมั่นอดทน