ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดโบสถ์ดอนพรหม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พุทธศักราช 2514  ตั้งอยู่ในบริเวณ วัดโบสถ์ดอนพรหม  เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโบสถ์ดอนพรหมเป็นห้องเรียนชั่วคราว
พ.ศ.2515  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดให้ดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำแบบแทงค์น้ำ 
พ.ศ.2516 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข          เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  จำนวน 1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  160,000  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  35,000  บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ก่อสร้างส้วมนอกอาคารเรียนแบบองค์การ จำนวน  1 หลัง 5 ที่  พร้อมที่ปัสสาวะชายงบประมาณ  12,000  บาท   (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในบริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม
พ.ศ.2518 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดให้ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาแบบสนามวอลเล่ย์บอล กว้าง  15  เมตร  ยาว  24  เมตร  งบประมาณ  24,850 บาท(สองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในบริเวณวัดโบสถ์ดอนพรหม
พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาชุมชนและชนบทจาก ส.ส.ประยูร  ลอปรายูร                           ในการถมดินและปรับปรุงสนามกีฬา  งบประมาณ  48,00  บาท(สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
พ.ศ.2529  ได้รับอนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าถึง                        ชั้นประถมศึกษาปีที่หก  และอาศัยศาลาการเปรียญเป็นห้องเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก
พ.ศ.2530 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (บริษัทวัชรพล จำกัด) บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ 105/พิเศษ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแห่งชาติ  แก้ไขโดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น  4  ห้องเรียน  ห้างหุ้นส่วนจำกัดจักรคำก่อสร้าง เป็น             ผู้ดำเนินงานก่อสร้าง ในวงเงิน 1,058,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมครุภัณฑ์ โดยสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี  ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕  (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ในวันอังคารที่  24  กุมภาพันธ์  2530  เวลา 10.30 น. โดยนายวิมล  ยิ้มละมัย  ในนามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ร่วมกับนายสุกิจ จุลละนันทน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐรับโรงเรียนวัดโบสถ์ดอนพรหมเข้าโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอน-พรหม)  ต่อมาในวันจันทร์ที่  20  กรกฎาคม  2530  เวลา  15.00  น. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ดำเนินการเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) โดยนายกำพล   วัชรพล  ประธานโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท  เป็นผู้มอบอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา55  (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  ให้กับ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับมอบเงินจำนวน  200,000  บาท(สองแสนบาทถ้วน)        พื่อเป็นทุนจดทะเบียนมูลนิธิเพื่อการศึกษาและให้นำดอกผลพัฒนาการเรียนการสอนและอื่นๆ ตามความจำเป็นต่อไป และสร้างส้วมแบบไทยรัฐจำนวน  4  ที่  งบประมาณ  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
พ.ศ.2531  สร้างส้วมนอกอาคารเรียนหลังที่ 2  แบบ สปช.602/26  จำนวน 1 หลัง  4 ที่  ด้วยเงินบริจาคจำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างส้วมนอกอาคารหลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง  4 ที่ งบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)  และสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1  กว้าง 4.30 เมตร  สูง 2.30 เมตร งบประมาณ 15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 202/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาดกว้าง  10 เมตร  ยาว  12  เมตร  งบประมาณ  282,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ใช้เป็นห้องประชุม โรงฝึกงานและโรงอาหาร และสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2  แบบ สปช. 301/26  งบประมาณ 250,000  บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2534  จัดทำบ่อเลี้ยงปลาด้วยเงินบริจาค  18,000 บาท  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  15  เมตร  ลึก  2  เมตร  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ สปช.105/29  จำนวน  1  หลัง  2  ชั้น  4  ห้องเรียน งบประมาณ 1,804,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสี่พันบาทถ้วน)  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 105/พิเศษ  เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และซ่อมอาคารเอนกประสงค์แบบ 202/26  งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างแบบ สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) 
พ.ศ.2543  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง  4 ห้องเรียน ด้วยเงินจากการทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาจำนวน 250,000 บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2544  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างส้วมแบบ  สปช.602/26 จำนวน 90,900  บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)  บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ.2545  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนจาก ส.ส.สำเร็จ  อัจริยะประสิทธิ์  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  จำนวน 1 หลัง  4  ชั้น  12  ห้องเรียน  งบประมาณ  5,040,000  บาท (ห้าล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้ประมูลทำการประมูลในราคา 3,919,945  บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี  ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2546   และได้ขออนุญาตจำหน่ายส้วมแบบ สปช.602/26 จำนวน  2 หลัง          8  ที่ และจำหน่ายเรือนเพาะชำแบบ พ.1  จำนวน  1  หลัง  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 
พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 10 ที่ งบประมาณ  227,137.46  บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์) บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี  มีการจัดงานฉลองอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  ได้รับเงินบริจาคจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 เป็นเงิน  232,500  บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อทำเป็นห้องสมุด และก่อสร้างเสาธงใหม่ด้วยเงินบริจาคเป็นเงิน  30,000  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ศ. 2547  ทอดผ้าป่าการศึกษาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นเงิน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
พ.ศ.2552  รื้อย้ายเสาธงจากหน้าอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ไปสร้างใหม่หน้าอาคารเรียน ส.ส.สำเร็จ  อัจริยะประสิทธิ์ งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ได้รับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางกร่าง สร้างเขื่อนด้านหลังอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ถึงอาคารเรียนส.ส.สำเร็จ  อัจริยะประสิทธิ์  เป็นเงิน 1,500,000  บาท (หนึ่งล้านห้า-แสนบาทถ้วน) และสร้างศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร  ยาว 50  เมตร  งบประมาณ 2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)
พ.ศ.2553 อบต.บางกร่างสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม 2 ชุด งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
พ.ศ.2557  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28  ปรับปรุง  จำนวน  1  หลัง  3  ชั้น  12  ห้องเรียน  งบประมาณ  6,680,000  บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อ  3  เมษายน  2557 ถึง 12  ธันวาคม  2557
พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด ซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
  พ.ศ.2559 อบต.บางกร่างปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ติดตั้งเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ งบประมาณ 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) สพฐ.จัดสรรงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ งบประมาณ  617,790 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องประชุมใช้งบรายหัว  ปรับปรุงห้องสมุดงบบริจาค 50,000 บาท ปรับปรุงห้องสหกรณ์งบสหกรณ์ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพติดตั้งสมาร์ท ทีวี จำนวน 6 เครื่อง และติดตั้งโปรเจคเตอร์จำนวน 8  ชุด
  พ.ศ. 2560 ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) สร้างส้วมนักเรียนอนุบาล ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.สร้างรั้วด้านสนามกีฬา จำนวน 516,200 บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน  และซ่อมแซมท่อท่อระบายน้ำ จำนวน 357,900 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ปรับพื้นเทปูนด้านหลังอาคารปฐมวัย  จำนวน 50,000 (ห้าหื่นบาทถ้วน)
พ.ศ. 2561 ได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยรัฐ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเงินบริจาคจากคุณสุชัย ติรบรรเจิด คุณเถลิงศักดิ์ ฟักมีทอง และคุณอาลิน สระทองไล ร่วมสมทบอีก 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ก่อสร้างเสาธงพร้อมเวที เทพื้นด้านข้างรั้วสนามกีฬาโดยใช้งบรายได้สถานศึกษา  จำนวน 41,840.70 บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ต้นสังกัดสนับสนุนงบปรับปรุงส้วม สปช.601/26 ด้านหลังอาคารอัฉริยประสิทธิ์ จำนวน 199,300 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ติดตั้งแอร์ปรับปรุงห้องประชุมอัจฉริยประสิทธิ์ จำนวน 20 เครื่อง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  มีผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
1. นางจินตนา     แสนสุข         ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม 2514 ถึง 30  เมษายน  2520
2. นายจำลอง     ศรีทองใบ        ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2520   ถึง14  กันยายน  2525
3. นายสุเทพ      สุขจ่าย           ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2526    ถึง14 พฤษภาคม 2534
4. นายสุเทพ      สวัสดี            ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  15 พฤษภาคม 2543  ถึง 30 กันยายน 2543
5. นายสัมฤทธิ์    ไทยเนียม        ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2543  ถึง  30  กันยายน  2554
6. นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์        ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2554     ถึง  9  ธันวาคม  2558
7. นางกัญญา    แสงเจริญโรจน์   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  19  เมษายน  2559   ถึง  14 มีนาคม 2562
8. นางสุพัตรา    เหมพิจิตร          ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  15 มีนาคม  2562   ถึง  30 กันยายน 2563
9. นางสาวเดือนฉาย  ชุติดำรง   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  2563  ถึง  ปัจจุบัน
 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)  มีผู้ช่วยบริหารโรงเรียนตำแหน่งรองผู้อำนวยการดังนี้
1. นางฤดี  งามอภิสิทธิ์             ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  9  เมษายน  2550  ถึง   31  ธันวาคม  2551
2. นางกรองจิตร  เบญจรงค์รัตน์  ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2553 ถึง 23 พฤษภาคม 2555
3. นางสาววรรณชนก มั่นแน่       ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2558  ถึง 8 มีนาคม 2562
4. นางสาวมุกดา   ธนไมตรีจิตต์   ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  14 ตุลาคม  2563   ถึง  ปัจจุบัน
 
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่  82/41  หมู่ที่  10  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  มีพื้นที่ 2  ไร่  3  งาน  มีพื้นที่เขตบริการหมู่ที่ 10  ตำบลบางกร่าง  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2595-1948  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาหก มีจำนวนห้องเรียนดังนี้  อนุบาลศึกษาปีที่สอง  จำนวน  3  ห้องเรียน  อนุบาลศึกษาปีที่สาม  จำนวน  3  ห้องเรียน                     ชั้นประถมศึกษา ปีที่หนึ่ง  จำนวน  3  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่สอง  จำนวน  3  ห้องเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม  จำนวน  3  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่  จำนวน  3  ห้องเรียน               ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า  จำนวน  3  ห้องเรียน  และชั้นประถมศึกษาปีที่หก  จำนวน  3  ห้องเรียน               มีผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  2  คน  ครูประจำการ  จำนวน  27  คน  ครูอัตราจ้าง (งบ สพฐ.)  จำนวน  -  คน  ครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.นนทบุรี)  จำนวน  13  คน  ครูชาวต่างชาติ  จำนวน  1  คน       ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  1  คน  ครูพี่เลี้ยง  1  คน  และนักการภารโรง  จำนวน  2  คน  มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  101  คน  และนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน  499  คน               รวมนักเรียน  600 คน  ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2561
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางกร่างขอใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ห้อง มีนักเรียนจำนวน  50  คน  ครูประจำการ  2  คน  และครูพี่เลี้ยง  2  คน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2557 และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  ประจำปีการศึกษา 2560  ในปี พ.ศ.2561
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อปี พ.ศ.2548 ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2554 และผ่านการคัดเลือกยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปี พ.ศ.2559
ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT ดีเด่นอันดับ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในการประกวดระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2559  
ได้รับรางวัลชมเชยการจัดการสอนดีเด่น โครงการความเป็นพลเมืองดี ระดับภาคกลาง – ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2559
ปี พ.ศ. 2561  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น ระดับภาคกลาง – ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ภาคกลาง – ภาคตะวันออกประจำปีการศึกษา 2559  และรางวัลชนะเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560
          ได้รับรางวัลระดับพอใช้ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และรางวัลชมเชยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลระดับมาตรฐาน กลุ่มA โรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และผ่านระดับมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561