โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   :   โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   :   คนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ
คุณธรรมอัตลักษณ์  :   พอเพียง  มีวินัย  สุจริต   จิตอาสา
ค่านิยมองค์กร   :   รู้  รัก  สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล