เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน   :   โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   :   คนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ
คุณธรรมอัตลักษณ์  :   พอเพียง  มีวินัย  สุจริต   จิตอาสา
ค่านิยมองค์กร   :   รู้  รัก  สามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล