โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์               

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์              

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

***ประวัติศาสตร์
***ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
***หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
***เศรษฐศาสตร์
***ภูมิศาสน์              

120

40
40


40

120

40
40


40

120

40
40


40

120

40
40


40

120

40
40


40

120

40
40


40

สุขศึกษาและพลศึกษา 

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ       

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

40

40

40

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

สาระเพิ่มเติม  (ปีละ  40  ชั่วโมง)

 

สื่อสารมวลชน

 

40

40

40

หน้าที่พลเมือง (บูรณาการอยู่ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน)

40

40

40

40

40

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

กิจกรรมแนะแนว(โฮมรูม)

40

40

40

40

40

40

กิจกรรมนักเรียน ( ลูกเสือ/เนตรนารี)

30

30

30

30

30

30

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

10

10

10

10

10

10

ชุมนุม

40

40

40

40

40

40

กิจกรรมลดเวลาเรียน

200

200

200

200

200

200

รวมเวลาทั้งหมด

1200

1200

1200

1200

1200

1200