โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

 พันธกิจ

            1.  ยกระดับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

            2ยกระดับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
            3ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
            4ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกปี 
            5ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
            6ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            7ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านภาษามุ่งสู่อาเซียน 
            8ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยด้านความพอเพียง 
            9ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
            10พัฒนาครูให้มีทักษะเทคนิคการสอนแบบ  BBL& EBE & IDEP& PBL & B.F.และการสอนแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง              11พัฒนาครูให้มีทักษะการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่21 
            12พัฒนาครูให้มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
            13พัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            14สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผน พัฒนาการศึกษาในทุกๆ ด้าน 
            15สนับสนุนการใช้วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ระยะที่ ๑  ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จัดระบบการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการภาษาอังกฤษ

๑. ยกระดับโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 

ระยะที่ ๒  ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๒   

จัดระบบการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ ๒๑

๑. โรงเรียนมีหลักสูตรแบบสองภาษา

 

ระยะที่ ๓  ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ๒๕๖๔  

ยกระดับคุณธรรม  จริยธรรมตามแนวทางวิถีพุทธวิถีไทย 

๑. โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

            1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจต้นแบบภายในปีพ.ศ. 2560

            2. โรงเรียนมีหลักสูตรแบบสองภาษาภายในปีพ.ศ. 2561

            3. โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานภายในปีพ.ศ. 2563

            4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกปีในทุกระดับชั้น

            5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  อยู่ในระดับดี มาก คิดเป็นร้อยละ 90

            6.  ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            7.  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านภาษามุ่งสู่อาเซียน

            8.  ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยด้านความพอเพียง

            9.  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

            10.ครูมีทักษะเทคนิคการสอนแบบ  BBL&EBE & IDEP & PBL & B.F.  และการสอนแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            11.ครูมีทักษะการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21

            12. ครูมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่

            13. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม

            14ชุมชนมีส่วนร่วม วางแผนพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน

            15. วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง