โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจัดระบบการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 บูรณาการภาษาอังกฤษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีไทย


ปรัชญาโรงเรียน
วิชฺชา     จรณ     ปญฺญา     ปทีโป
ผู้มีวิชา   พร้อมด้วยปัญญา   เปรียบดวงประทีป