โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน    :    เก่ง  ดี  มีสุข