โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 6 อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่    อาคารอเนกประสงค์  (โดม)  สร้างเมื่อ  ปี  พ.ศ. ๒๕๕๓     จำนวน    หลัง  งบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง   เป็นเงิน    ,๐๐๐,๐๐๐   บาท

 

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑. ความกว้าง         ๒๐      เมตร    ความยาว         ๔๒      เมตร    ความสูง    ๑๒   เมตร   

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร         รวมพื้นที่    ๘๔๐  ตร.ม.         

๒. ก่อสร้างเมื่อ           พ.ศ. ๒๕๕๓             จำนวนเงิน       ๒,๐๐๐,๐๐๐      บาท             

งบประมาณ               อบต.บางกร่าง