โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 4 โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 282,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่    โรงอาหาร  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     แบบ ๒๐๒ / ๒๖  จำนวน     หลัง  เป็นเงิน  ๒๘๒,๐๐๐ บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

. ความกว้าง    ๑๔       เมตร   ความยาว   ๒๐  เมตร    ความสูง                  เมตร

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร        

. จำนวนห้อง              ห้องเรียน      จำนวนชั้น                 ๑   ชั้น           

. ขนาดห้อง    ความกว้าง        ๑๔      เมตร      ความยาว       ๒๐    เมตร     

ความสูง         ๖         เมตร      รวมพื้นที่      ๒๘๐      ตร.ม.       

๔. ก่อสร้างเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๓๒               จำนวนเงิน       ๒๘๒,๐๐๐       บาท              

งบประมาณ      ต้นสังกัด