โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 3 (อาคารเรียนอัจฉริยะประะสิทธิ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 5,040,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่  ๓ (อาคารเรียน)  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕   งบประมาณจาก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี   แบบ  สปช. ๒ / ๒๘  เป็นเงิน  ,๐๔๐,๐๐๐   บาท

รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๑๒      เมตร    ความยาว         ๔๒      เมตร    ความสูง    ๑๖   เมตร   

๒.      จำนวนห้องเรียน         ๑๒      ห้องเรียน      จำนวนชั้น        ๔      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

๓.      ขนาดห้องเรียน    ความกว้าง      ๕        เมตร    ความยาว     ๑๐    เมตร         

 ความสูง         ๔        เมตร    รวมพื้นที่    ๕๐  ตร.ม.         

๔.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๔๕             จำนวนเงิน       ๓,๙๑๙,๙๔๕      บาท             

งบประมาณ               อบจ.นนทบุรี