โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 2 (อาคารเรียนปฐมวัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,804,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่  ๒ (อาคารเรียน) สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๙  งบประมาณจาก สปช. แบบ สปช. ๑๐๕ / ๒๙  จำนวน    หลัง  เป็นเงิน  ๑,๘๐๔,๐๐๐  บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๑๒       เมตร   ความยาว   ๔๒  เมตร    ความสูง        ๑๐         เมตร

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร        

๒.      จำนวนห้องเรียน               ห้องเรียน      จำนวนชั้น              ๒   ชั้น           

๓.      ขนาดห้องเรียน/ห้องเรียน    ความกว้าง    ๕        เมตร      ความยาว       ๑๐    เมตร     

ความสูง         ๔         เมตร      รวมพื้นที่      ๕๐      ตร.ม.       

๔.      ก่อสร้างเมื่อ      พ.ศ.  ๒๕๓๙               จำนวนเงิน       ๑,๘๐๔,๐๐๐       บาท            

งบประมาณ      ต้นสังกัด