โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 1 (อาคารเรียนไทยรัฐวิทยา 55)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,058,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่  ๑ (อาคารเรียน) สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๐  งบประมาณจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  แบบ  สปช. ๑๐๕ / พิเศษ  (๑๐๗)   จำนวน    หลัง  เป็นเงิน  ,๐๕๘,๐๐๐  บาท

รายละเอียดพื้นฐาน

๑. ความกว้าง         ๑๒       เมตร   ความยาว   ๔๒  เมตร    ความสูง        ๑๒        เมตร

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร         

๒. จำนวนห้องเรียน                ห้องเรียน      จำนวนชั้น                 ชั้น           

๓. ขนาดห้องเรียน/ห้องเรียน    ความกว้าง              เมตร      ความยาว       ๑๐   เมตร     

ความสูง                  เมตร      รวมพื้นที่      ๕๐      ตร.ม.       

     ๔. ก่อสร้างเมื่อ        พ.ศ.  ๒๕๓๐               จำนวนเงิน       ,๐๕๘,๐๐๐      บาท            

งบประมาณ      มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ