โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๓      เมตร      ความยาว         ๔๓      เมตร    ความสูง    .๓๐ เมตร   

๒.      จำนวน          ที่                 รวมพื้นที่    ๑๒๙  ตร.ม.

๓.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๕๘             จำนวนเงิน       -      บาท                

งบประมาณ               เงินบริจาคทอดผ้าป่าโรงเรียน