โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 100,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๒  งบประมาณต้นสังกัด

แบบรั้วคอนกรีต   จำนวน  ๑  รั้ว  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท