โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2546
งบประมาณ : 227,137.46
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๖  งบประมาณต้นสังกัด แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๒๗,๑๓๗  บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๓      เมตร      ความยาว         ๑๕      เมตร    ความสูง        เมตร   

๒.      จำนวนห้องน้ำ    ๑๐      ห้องเรียน  จำนวนชั้น     ๑      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

๓.      ขนาดห้องน้ำ    ความกว้าง         ๑        เมตร    ความยาว     ๒    เมตร           

 ความสูง         ๓        เมตร    รวมพื้นที่    ๒  ตร.ม.         

๔.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๔๖             จำนวนเงิน       ๒๒๗,๑๓๗.๔๖      บาท           

งบประมาณ               ต้นสังกัด.