โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 2 จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2544
งบประมาณ : 90,900
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  งบประมาณต้นสังกัด แบบ สปช. ๖๐๒/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๙๐,๙๐๐  บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๓      เมตร      ความยาว         ๖.๕๐    เมตร    ความสูง        เมตร   

๒.      จำนวนห้องน้ำ          ห้องเรียน  จำนวนชั้น      ๑      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

๓.      ขนาดห้องน้ำ    ความกว้าง         ๑        เมตร    ความยาว     ๒    เมตร           

 ความสูง         ๓        เมตร    รวมพื้นที่    ๒  ตร.ม.         

๔.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๔๔             จำนวนเงิน       ๙๐,๙๐๐      บาท                 

งบประมาณ               มูลนิธิไทยรัฐบริจาค.