โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2532
งบประมาณ : 250,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  งบประมาณต้นสังกัดแบบ สปช. ๓๐๑/๒๖  จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐  บาท

 

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑. ความกว้าง         ๖      เมตร      ความยาว         ๗        เมตร    ความสูง        เมตร   

๒. จำนวนห้อง                     ห้อง      จำนวนชั้น      ๒      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

     ๓. ขนาดห้อง    ความกว้าง   ๓        เมตร    ความยาว     ๔    เมตร           

 ความสูง         ๓        เมตร    รวมพื้นที่    ๑๒  ตร.ม.         

     ๔. ก่อสร้างเมื่อ           พ.ศ. ๒๕๓๒             จำนวนเงิน       ๒๕๐,๐๐๐      บาท               

งบประมาณ               ต้นสังกัด