โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 7 (อาคารเรียน สพฐ.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 6,680,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่  ๗ (อาคารเรียน)  สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบ สปช. ๒/๒๘ (ปรับปรุง)  จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ,๖๘๐,๐๐๐  บาท  

รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๑๐      เมตร    ความยาว         ๔๐      เมตร    ความสูง    ๑๒   เมตร   

๒.      จำนวนห้องเรียน         ๑๒      ห้องเรียน      จำนวนชั้น        ๓      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

๓.      ขนาดห้องเรียน    ความกว้าง      ๗        เมตร    ความยาว     ๘    เมตร           

 ความสูง         ๔        เมตร    รวมพื้นที่    ๕๖  ตร.ม.         

๔.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๕๘             จำนวนเงิน       ๖,๖๘๐,๐๐๐      บาท             

งบประมาณ               สพฐ.